فرش های پشم طبیعی

نائین-1069-کرم

نائین حبیبیان-1079-کرم

هریس -20006- کرم

نائین شاه عباسی-20005- کرم

افشان-20003-کرم

علیا-20002- کرم