پتینه

پتینه هریس اناری

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه بلوچ (5) اناری

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه بلوچ (4) اناری

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه هریس شکلاتی

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه افشان (138) شکلاتی

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه هریس طوسی ح آبی

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه افشان (138) طوسی ح آبی

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه هریس قهوه ای

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال

پتینه هریس طوسی ح طوسی

۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال